Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN VTW ACADEMIE EN HAAR DEELNEMERS

Artikel 1 Definities

 1. a) “Online Masterclass”: een door VTW academie georganiseerde online training.
 2. b) “Deelnemer”: iedere persoon die deelneemt aan een Online Masterclass.
 3. c) “Aanmelding”: inschrijving van Deelnemer voor een Online Masterclass waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen VTW academie en Deelnemer.
 4. d) “Aankondiging”: door VTW academie ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Online Masterclass.
 5. e) “Documentatie”: al het materiaal dat VTW academie in het kader van een Online Masterclass aan Deelnemer ter beschikking stelt in de online omgeving.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VTW academie enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
 2. b) Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de Online Masterclasses.
 3. c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van VTW academie geschieden.

Artikel 3 Aanmelding/Opdrachtverstrekking

 1. a) Aanmelding voor een Online Masterclass geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Online Masterclass. Het inschrijfformulier dient ingevuld via de website van de Online Masterclasses aan VTW academie te worden verzonden.
 2. b) Door verzending van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.

 Artikel 4 Nakoming

 1. a) VTW academie is gerechtigd bij het organiseren van een Online Masterclass af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Online Masterclass onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
 2. b) In geval van wijziging(en) zal de VTW academie zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Online Masterclass.
 3. c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Online Masterclass kan wijziging van onder andere prijs, lesmateriaal en lesstof optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 5 Betaling

 1. a) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.
 2. b) VTW academie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
 3. c) In het geval VTW academie kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 5a bedoelde derde.

 Artikel 6 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door VTW academie verzorgde Online Masterclass en/of Documentatie wordt/blijft eigendom van VTW academie en/of de docent(en) van de betreffende Online Masterclass.
 2. b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan Documentatie anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze Documentatie te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
 3. c) VTW academie is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, deelnemers of andere betrokkenen aan de Online Masterclass.

 Artikel 7 Vertrouwelijkheid

 1. a) Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt VTW academie desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de Online Masterclass. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.
 2. b) Alle informatie van Deelnemer wordt door VTW academie vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor of worden verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. a) De docenten van VTW academie stellen de documentatie en hun adviezen zorgvuldig samen. VTW academie staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van deze documentatie en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op de documentatie, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een de Online Masterclass verstrekt, is uitgesloten.
 2. b) Aansprakelijkheid van VTW academie voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Online Masterclass is eveneens uitgesloten.
 3. c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor VTW academie aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van VTW academie te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met VTW academie is verschuldigd.

 Artikel 9

 1. a) Indien VTW academie geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

 Artikel 10 Toepasselijk recht, geschillen

 1. a) Op alle overeenkomsten met VTW academie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Deventer,  augustus 2019