Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Prestatieafspraken en de rol van de RvC

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld dat dit doorgaans succesvol is, maar dat de prestatieafspraken concreter en wederkeriger kunnen. Bovendien hebben prestatieafspraken met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 een uitwerking gekregen in de beoordeling van het presteren naar opgaven. Het belang van prestatieafspraken neemt zo toe.

Door al deze ontwikkelingen hebben prestatieafspraken ook een groeiende betekenis in het toezicht. Immers goede prestatieafspraken bieden kansen voor de corporatie: een efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Wat betekent het voor de corporatie als zij de prestaties niet waar kunnen maken? Of wat betekent het voor de corporatie als anderen dit niet kunnen? Vanuit de positie in het netwerk wordt u als commissaris hierop aangesproken. Als klankbord van de bestuurder kunt u het proces helpen versterken.

Het college behandelt de elementen van prestatieafspraken die voor de RvC belangrijk zijn. We gaan in op de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Vervolgens schetsen we het wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk. Daarna komt uw rol als commissaris aan bod. Tot slot gaan we in op de mogelijke inhoud van prestatieafspraken en worden er enkele voorbeelden gegeven waar de rol van de commissaris van belang is.

Docenten: drs. Bram Klouwen en Koos Parie

Deelname aan deze online masterclass levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

Prestatieafspraken en de rol van de RvC

1

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:18:49 minuten

Blok 1: 12:16 minuten
Blok 2: 23:40 minuten
Blok 3: 14:45 minuten
Blok 4: 15:29 minuten
Blok 5: 12:50 minuten

Koos Parie

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld als extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

Bram Klouwen

Bram Klouwen werkt sinds 1995 in de volkshuisvesting als adviseur van corporaties, gemeenten en rijk. Hierdoor kent hij de volkshuisvesting vanuit meerdere invalshoeken. In 1998 kwam hij bij adviesbureau Companen, waar hij in 2005 algemeen directeur werd. Bram begeleidt corporaties met hun ondernemingsstrategie, portefeuilleplannen en governance-vraagstukken. In die rol begeleidde hij ook RvC’s met toezichtsvraagstukken, als gespreksleider bij jaarlijkse conferenties of bij zelfevaluaties. Specifieke expertise heeft Bram opgebouwd rond het proces en de inhoud van prestatieafspraken. Hij was de afgelopen jaren procesbegeleider bij de nodige prestatieafspraken. Met de komst van de nieuwe Woningwet heeft hij voor Aedes, de Woonbond, VNG en het ministerie van BZK de handreiking prestatieafspraken ontwikkeld. Deze handreiking heeft hij recent omgevormd tot de vraagbaak prestatieafspraken.

125,00 (BTW niet van toepassing)