Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Toezien op onderwijskwaliteit

Welke elementen heeft u nodig om toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs?

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Expertise Centra. Dit is het onderzoeks-kader van de inspectie van het onderwijs. De kern hieruit wordt behandeld, zodat een Raad van Toezicht in het eigen toezichtkader kan zorgdragen voor een goed zicht op de basiskwaliteit. Tevens komt het bestuursgericht toezicht door de inspectie van het onderwijs voorbij, aangezien de Raad van Toezicht hierin zelf ook een rol dient te vervullen.

Naast basiskwaliteit gaat de online masterclass in op toezichthouden op onderwijsontwikkeling en -innovatie. Daarvoor zijn namelijk geen standaarden ‘van de plank te halen’. Onderwijsontwikkeling en -innovatie ziet er immers binnen elke onderwijsinstelling anders uit en dat is misschien maar goed ook. Om het toezicht ook op dit vlak goed vorm te kunnen geven, wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor het inrichten van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstelling. Dit is namelijk een belangrijke bron voor de informatievoorziening van de toezichthouder. Het helpt dan ook als er sprake is van gebalanceerde kwaliteitszorg wat betreft de basiskwaliteit en de onderwijs-ontwikkeling en -innovatie. Het een vraagt om meer kwantitatieve kwaliteitszorg, het andere om meer kwalitatieve kwaliteitszorg. De masterclass mondt uit in de focuspunten van de toezichthouder als het gaat om de onderwijskwaliteit.

Wat brengt deze online masterclass u als toezichthouder en als RvT?

  • Kennis van de belangrijkste elementen van basiskwaliteit van het onderwijs en het extern toezicht daarop;
  • Kennis van de inrichting van het extern bestuursgericht toezicht door de inspectie van het onderwijs;
  • Handreikingen voor het inrichten van het eigen toezicht op de onderwijskwaliteit, met zowel aandacht voor de basiskwaliteit als voor de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs;
  • Zicht op de hoofdlijnen van gebalanceerde kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstelling;
  • Aanwijzingen voor proportioneel toezicht en de focuspunten voor de toezichthouder wat betreft de onderwijskwaliteit.

 

Deze online masterclass geeft inzicht in enerzijds het toezichthouden op de basiskwaliteit van het onderwijs en anderzijds in de principes van toezichthouden op de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Daarbij wordt aangesloten op het toezicht door de externe toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) en wordt dit perspectief verbreed naar de volle verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de kwaliteit van het primaire proces van de onderwijsinstelling.

€125,00 (BTW niet van toepassing)